kontakt z MDK
Młodzieżowy Dom Kultury
w Bartoszycach
11-200  Bartoszyce ,
ul. Boh. Warszawy 6
tel. (89) 762 38 05

mdkbart@wp.pl  
 
 
 
 
WSPÓŁPRACUJEMY Z :
 
 
 
 
 

 


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
      | modyf: MDK 2021-03-8, 11:47 | 482 odsłon
serwiszglossie

Deklaracja dostępności mdk.bartoszyce.info

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mdk.bartoszyce.info.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości zmiany wielkości czcionki tekstu
 • brak możliwości zmiany kontrastu
 • brak możliwości wykorzystania tłumacza migowego przez stronę internetową
 • brak możliwości tłumaczenia treści zawartych na stronie w innych językach
 • brak przekierowania na aplikację mobilną placówki

Wyłączenia

 • Powodem niezgodności są dozwolone wyłączenia - treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019r., i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Kozieł.
 • E-mail: mdkbart@wp.pl
 • Telefon: 89 762 38 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kulltury w Bartoszycach
 • Adres: ul. Bohaterów Warszawy 6
  11-200 Bartoszyce
 • E-mail: mdkbart@wp.pl
 • Telefon: 89 762 38 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach, ul. Bohaterów Warszawy 6, 11-200 Bartoszyce

W budynku MDK nie są zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń osób poruszających się na wózkach

Możliwy jest bezpośredni dojazd do budynku

W budynku zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny

W budynku MDK umożliwia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego

Futryny wszystkich drzwi są pomalowane w kolorze kontrastowym do koloru ścian

W budynku oznaczone są piętra w formie wizualnej

Drogi i kierunki ewakuacji oznaczone są w formie wizualnej (farba fosforyzacyjna)

W terminie powyżej 3 dni roboczych możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego

Opracowane są procedury ewakuacyjne, a pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie

 

Aplikacje mobilne

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach udostępnia następujące aplikacje mobilne:
do góry | modyf: MDK 2021-03-8, 11:47 | 482 odsłon
Odwiedziny: 2624 :: unikalnych: 803 :: Dzisiaj: 149 :: Wczoraj: 189 :: Online: 2 :: Najwięcej odwiedzin: 315 (27-07-2021) :: | administracja
2719